برای دانلود فرکانس هر چاکرا، روی
مربوط به آن کلیک کنید.
فیلتر قیمت
‫فیلتر قیمت - اسلایدر
30000850000
جنس سنگ:
جنس سنگ:
خواص
خواص
عنصر:
عنصر:
رنگ:
رنگ:

فرکانس چاکرای تاجی (963 هرتز)

*** ثانیه های ابتدایی فایل صوتی بالا، در حالت رایگان قابل پخش است
خرید و دانلود نسخه کامل این فرکانس :

فرکانس چاکرای چشم سوم (852 هرتز)

*** ثانیه های ابتدایی فایل صوتی بالا، در حالت رایگان قابل پخش است
خرید و دانلود نسخه کامل این فرکانس :

فرکانس چاکرای گلو (741 هرتز)

*** ثانیه های ابتدایی فایل صوتی بالا، در حالت رایگان قابل پخش است
خرید و دانلود نسخه کامل این فرکانس :

فرکانس چاکرای قلب (639 هرتز)

*** ثانیه های ابتدایی فایل صوتی بالا، در حالت رایگان قابل پخش است
خرید و دانلود نسخه کامل این فرکانس :

فرکانس چاکرای خورشیدی (528 هرتز)

*** ثانیه های ابتدایی فایل صوتی بالا، در حالت رایگان قابل پخش است
خرید و دانلود نسخه کامل این فرکانس :

فرکانس چاکرای خاجی (417 هرتز)

*** ثانیه های ابتدایی فایل صوتی بالا، در حالت رایگان قابل پخش است
خرید و دانلود نسخه کامل این فرکانس :

فرکانس چاکرای ریشه (396 هرتز)

*** ثانیه های ابتدایی فایل صوتی بالا، در حالت رایگان قابل پخش است
خرید و دانلود نسخه کامل این فرکانس :